Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je DUOS je Luxury Eyewear SK, s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 3900/31, 811 04, Bratislava - mestská časť Staré mesto. Miestom podnikania predávajúceho je Pribinova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto pre ďalej uvedené účely spracúvania v súlade so zákonom č.122/2013 Zz. o ochrane osobných údajov (v znení neskorších predpisov ďalej „Zákon“) a v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu stanoveného účelu po nevyhnutnú dobu vymedzenú podmienkami spracúvania alebo podľa právnych predpisov. Objednávateľ/Kupujúci v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Podmienky spracovania osobných údajov
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

Účel spracúvania osobných údajov

1.Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.duos.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
2.Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.duos.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.duos.sk alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.duos.sk, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme.
3.Prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek osobne, prostredníctvom emailovej adresy info@duos.sk, prípadne písomnou formou.
5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na uvedený účel, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Oprávnenia kupujúceho

1. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení
Kupujúci má právo od Prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c)vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d)vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči
a)spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c)poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

3. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Tretie osoby

1.Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho na uvedený účel prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

DPD (napr) ..... a iné, prostredníctvom, ktorých zabezpečujete dodanie tovaru