Email icon info@duos.sk
  • Kontaktujte nás mailom 24/7.
  • Odpovieme vám určite do 24 hodín.
Vyhľadávam
Prosím zadajte hľadanú frázu
Značky
(
)
Produkty
(
)

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

internetového obchodu 

www.duos.sk 


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Luxury Eyewear SK, s.r.o. ako predávajúceho a jednotlivých kupujúcich vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovarov v internetovom obchode www.duos.sk.


Článok 1

Úvodné ustanovenia


1.1 Predávajúcim je obchodná spoločnosť Luxury Eyewear SK, s.r.o., so sídlom Dunajská 3, 811 08 Bratislava, IČO: 50 322 729, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 111454/B.


1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na kúpu a predaj tovarov prostredníctvom internetového obchodu www.duos.sk (ďalej len „eshop“) a nie na predaj tovarov v obchodných prevádzkach (predajniach) predávajúceho.


1.3 Kontaktné údaje predávajúceho:


Názov spoločnosti: Luxury Eyewear SK, s.r.o.

Sídlo: Dunajská 3, 811 08 Bratislava

– mestská časť Staré mesto

Tel. kontakt: +421 919 368 390

Email: info@duos.sk


1.4 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom eshopu odošle elektronický formulár s objednávkou produktu/ov.


1.5 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Odbor výkonu dozoru 

Tel. kontakt: +421 2 58 27 21 72, +421 2 58 27 21 04 

Fax: +421 2 58 27 21 70

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Článok 2

Objednávka tovaru v internetovom obchode predávajúceho


2.1 Kupujúci  si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom eshopu umiestneným pod doménou www.duos.sk. 


2.2 Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v katalógu tovarov zverejnenom v eshope.


2.3 Uskutočnenie objednávky na eshope nie je podmienené registráciou. 


2.4 Po stlačení tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“ pri vybranom tovare sa objednaný tovar pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie.


2.5 V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi.

2.6 Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol predávajúcim informovaný o  vlastnostiach tovaru, celkovej cene tovaru, platobných a dodacích podmienkach, ako aj o týchto všeobecných obchodných podmienkach.

2.7 Po vytvorení objednávky bude táto objednávka zaregistrovaná v systéme internetového obchodu. Následne bude zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.


2.8 Spolu s potvrdzujúcim e-mailom predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho aj:

- Všeobecné obchodné podmienky, 

- Reklamačný poriadok,

- Formulár na odstúpenie od zmluvy vrátane pučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

2.9 Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky sa vykoná overenie dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.


Článok 3

Platobné a dodacie podmienky


3.1 Všetky ceny tovarov v eshope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:

a) platobnou bránou alebo

b) bankovým prevodom alebo

c) platbou na dobierku


3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar v lehote uvedenej v objednávke, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.


3.3 Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozorňuje kupujúceho, že subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná (napr. banka kupujúceho), si môže účtovať poplatok za úhradu.


3.4 Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka predávajúceho zverejneného na jeho internetovej stránke. V cene tovaru môžu byť už zarátané náklady alebo poplatky za dopravu kuriérom alebo prostredníctvom pošty. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť cena za dopravu uvedená samostatne. Celková cena tovaru, teda vrátane vedľajších nákladov bude uvedená v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.


3.5 V prípade úhrady tovaru bankovým prevodom, kupujúci berie na vedomie, že tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po úplnom zaplatení jeho ceny. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do piatich kalendárnych dní od doručenia potvrdzujúceho e-mailu, má predávajúci právo predmetnú objednávku zrušiť.


3.6 Predávajúci sa zaväzuje odoslať objednaný tovar kupujúcemu v lehote vyplývajúcej z informácie o dostupnosti tovaru zverejnenej na eshope. Spolu s tovarom predávajúci zašle kupujúcemu aj daňový doklad – faktúru. Pokiaľ by lehota odoslania tovaru presiahla informáciu o jeho dostupnosti zverejnenú na internetovej stránke, predávajúci o tom informuje kupujúceho. 


3.7 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar niektorým z nasledovných spôsobov:

- doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS,

- doručenie Slovenskou poštou,

- osobný odber v Bratislave.

Objednávky zadané do 12:00 v daný pracovný deň, ak sú produkty skladom, odosielame v daný deň a doručíme do 3 pracovných dní. Ak sú produkty skladom u dodávateľa, doba doručenia je 14 až 30 kalendárnych dní.

Cena za dopravu je 0€ - zdarma.


3.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér GLS) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.


3.9 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na tovare.Článok 4

Odstúpenie od zmluvy


4.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 


4.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zaslaný kupujúcemu emailom po obdržaní objednávky.


4.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. 


4.4 Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. 


4.5 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady dodatočných nákladov  a nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 


4.6 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.


4.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 


4.8 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 4.7 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 


4.9 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 


4.10 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 


4.11 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 


4.12 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 


4.13 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 


4.14 Kupujúci berie na vedomie, že pri uzavretí kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyrobeného na mieru a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. dioptrických skiel a pod.),  nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy. 


Článok 5

Záverečné ustanovenia


5.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Povinnosť oznámenia zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením ich nového znenia v eshope predávajúceho, na www stránke www.duos.sk. 


5.2 Právne vzťahy osobitne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


5.3 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim sú upravené Reklamačným poriadkom. 


5.4 Reklamačný poriadok je prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok a tvorí ich súčasť. 


5.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020 a vzťahujú sa na všetky kúpne zmluvy, ktoré boli uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim po nadobudnutí ich účinnosti.


Kotaktný formulár