Obchodné podmienky
Telephone icon +421 919 368 390
  • Kontakt e-shop: +421 919 368 390 (Pon - Pia, 8:00 - 16:00)
  • Pobočka Bratislava: +421 919 289 843 (Pon - Ned, 10:00-21:00)
  • Pobočka Praha: +420 702 003 704 (Pon - Ned, 09:00-21:00)
  • Pobočka Viedeň: +436 765 920 032 (Pon - So, 09:30-18:00)
Email icon info@duos.sk
  • Kontaktujte nás mailom 24/7.
  • Odpovieme vám určite do 24 hodín.
Vyhľadávam
Prosím zadajte hľadanú frázu
Značky
(
)
Produkty
(
)

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu DUOS


upravujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim

a objednávateľom / kupujúcim  

(ďalej v texte aj ako "VOP")

 

Úvod


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode DUOS je Luxury Eyewear SK, s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 3900/31, 811 04, Bratislava - mestská časť Staré mesto. Miestom podnikania predávajúceho je Pribinova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto. IČO: 50322729, DIČ: 2120282109, IČ DPH: SK2120282109 


2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.


3. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.duos.sk, a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.


Kontakty:


Email: info@duos.sk

Kontakt e-shop: +421 919 368 390 (Pon - Pia, 8:00 - 16:00)

Pobočka Bratislava: +421 919 289 843 (Pon - Ned, 10:00-21:00)

Pobočka Praha: +420 702 003 704 (Pon - Ned, 09:00-21:00)

Pobočka Viedeň: +436 765 920 032 (Pon - So, 09:30-18:00)


Objednávka tovaru v internetovom obchode predávajúceho


1. Kupujúci  si objednáva tovar u Predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.duos.sk.


2. Popis toho-ktorého tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v internetovom obchode pri tom-ktorom tovare.


3. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu je podmienený registráciou. Pri registrácii bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Kupujúci kliknutím na linku aktivuje svoje konto na internetovom obchode.  Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v internetovom obchode. 


4. Kupujúci objednáva tovar u Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, a to podľa pokynov uvedených v tomto internetovom obchode.


5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.


6. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.


7.Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o  vlastnostiach tovaru, a celkovej cene tovaru, ktorú je  kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.


8. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú 

tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

- potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,

- znenie VOP, 

- Reklamačný poriadok Predávajúceho.


9. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu.


Odstúpenie od zmluvy


1. Objednávateľ – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 


2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zaslaný spotrebiteľovi emailom po obdržaní objednávky, uvedený aj v prílohe týchto VOP.


3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. 


3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady dodatočných nákladov  a nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 


4. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.


5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 


6. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 


7. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 


8. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 


9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 


10. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. 


11. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 


12. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 


Cena tovaru, platobné podmienky


1. Všetky ceny tovarov v objednávke a v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a) platobnou bránou alebo

b) bankovým prevodom


2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).


3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.


4. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do ..... pracovných dní odo dňa uhradenia Ceny.


5. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka predávajúceho zverejneného na jeho internetovej stránke. K cene tovaru budú  zarátané náklady alebo poplatky za na dopravu, dodanie, poštovné a balné. Celková cena tovaru, teda vrátane vedľajších nákladov bude uvedená v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene, o čom prevádzkovateľ informuje kupujúceho.


6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. 


Objednávka tovaru v kamennej predajni


1. V prípade, že tovar, o ktorý kupujúci prejavil záujem sa nenachádza v kamennej predajni Predávajúceho, ani na sklade Predávajúceho, má Kupujúci možnosť si tento objednať priamo u Predávajúceho.


2. Kupujúci a predávajúci spíšu záväznú objednávku, tak ako je uvedená TU. 


3. Na základe záväznej objednávky uhradí Kupujúci Predávajúcemu zálohu vo výške ...% z kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný objednaný tovar riadne a včas prevziať a Predávajúci je povinný objednaný tovar riadne a včas kupujúcemu odovzdať.


4. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme a aj prípadné ďalšie snahy predávajúceho o prevzatie objednaného tovaru zostanú bezvýsledné, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15 € s DPH za každý deň uskladnenia tovaru. 


Vyhotovovanie dioptrických okuliarov online


1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.duos.sk ponúka svojim zákazníkom, kupujúcim  službu vyhotovenia dioptrických okuliarov online.


2. Vyhotovenie dioptrických okuliarov online prostredníctvom internetového obchodu je podmienené registráciou. Pri registrácii bude spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Spotrebiteľ kliknutím na linku aktivuje svoje konto na internetovom obchode.  Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v internetovom obchode. 


3. Kupujúci objednáva dioptrické okuliare u Predávajúceho priamo prostredníctvom internetového obchodu, a to podľa pokynov uvedených v tomto internetovom obchode.


4. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého kupujúceho. Nákupný košík kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.


5. V náhľade nákupného košíka si kupujúci zároveň zvolí spôsob dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.


6. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o  vlastnostiach tovaru, a celkovej cene tovaru, ktorú je  kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.


7. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme internetového obchodu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú  tento uviedol pri registrácii, nasledovné: potvrdenie Objednávky, spolu s informáciami o Objednávke, znenie VOP, Reklamačný poriadok Predávajúceho.


8. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu.


9. Kupujúci - Spotrebiteľ berie na vedomie, že vzhľadom na to, že dioptrické okuliare budú vyhotovené podľa osobitných požiadaviek pre jedného kupujúceho, ide o tovar vyrobený na mieru a teda,  nemôže odstúpiť od zmluvy, nevzťahujú sa na neho tieto VOP v časti upravujúcej odstúpenie od zmluvy. 


Záver


1. Právne vzťahy osobami neupravené týmito VOP sa spravujú najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a pod.


2. Záručné podmienky sú upravené Reklamačným poriadkom. Prevádzkovateľ ani výrobca neposkytujú záruku navyše ako záruku zákonom stanovenú. Reklamáciu tovaru vrátane informovania spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov bližšie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý nájdete TU.


3. Prevádzkovateľ má vypracovaný etický kódex správania sa, ktorý sa zaväzuje dodržiavať. Spotrebiteľ sa môže s týmto kódexom oboznámiť priamo na prevádzke spoločnosti.


Kontakt na príslušný Inšpektorát SOI:


Ústredný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, P.O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, fax:02/58272132.


Prílohy:


Príloha č. 1: Reklamačný poriadok

Príloha č. 2: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy